Algemene voorwaarden Belenus bvba

 
"Belenus bvba (Schooltehuur)" is gevestigd in de Frankrijklei 127 te 2000 Antwerpen en heeft ondernemingsnummer 0859.663.389. Je kan de gebouwen van Belenus bvba en de organisaties waar ze mee samenwerkt huren via de website Schooltehuur.be en Schooltehuur.nl.  Deze gebouwen zijn gelegen in de :
  • 1210 Brussel, Koningsstraat 203
  • 2000 Antwerpen, Frankrijklei 127
  • 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 73
  • 3511 Kuringen, Simpernelstraat 27
  • 9050 Gent, Oude Brusselseweg 125
  • 8000 Brugge, Ridderstraat 12
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich ertoe verbindt om één of meerdere lokalen te huren, wordt in deze algemene voorwaarden een huurder genoemd. De huurder verklaart meerderjarig te zijn op het moment van het tekenen van het huurcontract.
 
Door het huurcontract ondertekend te verzenden, verklaart de huurder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Door het betalen van volledige bedrag of door het invullen van het elektronische aanvraagformulier op de website van Belenus BVBA verklaart de huurder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, workshops, opleidingen en evenementen die in dat verband worden georganiseerd. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
Een huurovereenkomst is definitief na betaling van het volledige bedrag op rekening 001-4041980-66 (BIC GEBABEBB), uiterlijk 2 weken voor de effectieve reserveringsdatum. De huurder ontvangt na de betaling een bevestigingsbrief.
Bij laattijdige of niet-betaling is de huurder automatisch en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd van 10% berekend op het openstaande bedrag met een minimum van 50 euro. Alle gerechtelijke kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze betalingsvoorwaarden vallen ten laste van de huurder.
Alle prijzen zijn inclusief btw en kunnen periodiek gewijzigd worden. Wanneer een huurder zich inschrijft via de website gelden de prijzen zoals vermeld in de bevestigingsmail als offerteprijs. De offerteprijs is geldig tot 14 dagen na ontvangst ; ook al zouden de prijzen op de website in tussentijd gewijzigd zijn. Na het verstrijken van de offertetermijn gelden opnieuw de prijzen zoals vermeld op de website.
Belenus BVBA is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van annulering, uitstellen of andere wijzigingen van de geplande activiteit, opleiding of evenement. De organisatie van de locatieverhuur omhelst een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
Tijdens alle activiteiten georganiseerd in de gebouwen, zowel direct als indirect, is de huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen, leslokalen als gebouwen , alsook aan personen ; ook indien er geen sprake is van opzet.
De huurder verklaart zich akkoord met de gebruikersvoorwaarden/disclaimer van de website www.schooltehuur.be
 
De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.
Belenus BVBA stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande cursussen en activiteiten.
Uitsluitend het Belgisch Recht is van toepassing op deze overeenkomst. Geschillen welke enkel van praktische aard zijn, zullen in eerste instantie aanleiding geven tot een intern overleg. Voor de oplossing van andere geschillen en bij het niet in de mogelijkheid zijn van een gepaste oplossing te geven aan het geschil van praktische aard zal de rechtbank van Antwerpen bevoegd zijn.